Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO „Kilometry Dobra”
z dnia 1 marca 2016 roku

Postanowienia ogólne
§1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.kilometrydobra.pl.
2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
1) „Usługodawca” – Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 3/5, 00 – 366 Warszawa wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000572951; adres biura oraz adres do korespondencji ul. Szewska 20/4, 31 – 009 Kraków; adres poczty elektronicznej – j.mech@pif.org.pl;
2) „Kampania” – prowadzona przez Usługodawcę kampania „Kilometry Dobra” mająca na celu szerzenie dobroczynności poprzez informowanie oraz aktywizację społeczeństwa do pomocy organizacjom pozarządowym, biorącym udział w kampanii w zbieraniu pieniędzy na określone cele;
3) „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
4) „Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy „Kilometry Dobra”, którego celem jest promocja Kampanii oraz umożliwienie Użytkownikom zgłoszenia do udziału w Kampanii;
5) „Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
6) „Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;

Akceptacja Regulaminu
§2.

1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
2. Użytkownik akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu.
3. Użytkownik zgłaszający się do Kampanii lub wysyłający do Usługodawcy zapytanie dodatkowo akceptuje Regulamin przy korzystaniu z tych Usług.
4. Regulamin jest dostępny pod adresem www.kilometrydobra.pl. Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku.

Warunki techniczne świadczenia Usług
§3.

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
1) przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
2) posiadania adresu e-mail,
3) rozdzielczości ekranowej minimum 1024×768 pikseli,
4) włączonej obsługi „cookies”.

Użytkownik
§4.

1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które zaakceptowały Regulamin.
2. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.

Usługi
§5.

1. Serwis świadczy usługi informacyjne, a także organizacyjne w zakresie działalności dobroczynnej w ramach Kampanii.
2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.
3. Serwis świadczy następujące usługi:
1) dostarczanie treści o charakterze informacyjnym na temat Kampanii, innych projektów Usługodawcy oraz samego Usługodawcy,
2) możliwość zgłoszenia się do udziału w Kampanii,
3) możliwość wysłania zapytania do Usługodawcy.
4) możliwość wsparcia finansowego Usługodawcy i organizowanych przez niego projektów, w ramach kampanii Kilometry Dobra.

Ochrona prywatności i dane osobowe
§6.

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności”.

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie
§7.

1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Przerwy w działaniu Serwisu
§8.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

Postępowanie reklamacyjne
§9.

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem help@pif.org.pl lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

Czas trwania umowy i jej zakończenie
§10.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

Zmiany Regulaminu
§11.

Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.

Prawo i jurysdykcja właściwa
§12.

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

Postanowienia końcowe
§13.

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 poz .121),
2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 marca 2016 r.

Zobacz hymn kampanii