Polityka prywatności

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „Kilometry Dobra”

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ogólne
§1.

1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.
2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe oraz z zastrzeżeniem §3 ust. 2.

Pozyskiwanie danych osobowych
§2.

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.
2. Korzystanie z Usługi zgłoszenia się do udziału w Projekcie oraz wysłania do Usługodawcy zapytania wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych określonych szczegółowo przez Usługodawcę w odpowiednich formularzach.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
§3.

1. Użytkownik zgłaszający się do Kampanii lub wysyłający do Usługodawcy zapytanie wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu udziału w procesie rekrutacji do Kampanii i kontaktu z Usługodawcą.
2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Usługodawcy, również na rzecz podmiotów z nim współpracujących.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne dla zapewnienia Usług, o których mowa w ust. 1.

Przetwarzanie danych osobowych
§4.

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
3. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

Prawa Użytkownika
§5.

Użytkownik ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia.

Inne informacje o Użytkownikach i Usługach
§6.

1. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies”, które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.
2. Usługodawca wykorzystuje „cookies” również w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań
i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
3. W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi następujące anonimowe informacje o Użytkowniku:
1) lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
2) IP urządzenia dostępowego,
3) nazwy hostów,
4) szybkość połączenia,
5) czas spędzony w Serwisie,
6) rodzaj przeglądarki oraz jej język,
7) sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
8) odwiedzane podstrony Serwisu.
4. Usługodawca nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.
5. Usługodawca wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własnymi warunkami korzystania: „Warunki korzystania z Google Analytics”.

Postanowienia końcowe
§7.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach stanowią:
1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz hymn kampanii