PSONI Gryfice

Cel zbiórki:

Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego dla osób niepełnosprawnych

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiW dniu 1 marca 2017r. wystartujemy po raz trzeci w ogólnopolskiej kampanii charytatywnej "Kilometry Dobra".

W związku z tym, iż fundusze zebrane podczas zeszłorocznej kampanii w Gryficach okazały się niewystarczające, w tym roku, zebrane środki również planujemy zbierać na rozwój mieszkalnictwa wspomaganego – tworzenia warunków do zamieszkiwania osób  niepełnosprawnych samodzielnie wśród społeczności lokalnej. W zeszłym roku na powyższy cel zebraliśmy 44 455 PLN. Niestety mimo, iż Gryficki TBS dysponował wolnym lokalem, zebrane środki były niewystarczające - sam koszt opłaty partycypacyjnej + odstępne lokatorowi to 60 000 zł, bez kosztów wyposażenia mieszkania, które również należałoby ponieść. W tych też powodów zdecydowaliśmy o kontynuacji zbiórki na ten cel w tym roku.

W roku 2015, gdy pierwszy raz uczestniczyliśmy w kampanii Kilometry Dobra, zbieraliśmy fundusze na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Udało nam się wówczas zebrać 48 818 PLN. Ten cel uda nam się w końcu zrealizować w tym roku. Na początku lutego bieżącego roku podpisaliśmy umowę na dostawę mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w miejsca do kotwiczenia dwóch wózków inwalidzkich oraz rampę do ich wprowadzania. Koszt pojazdu to 180 687 PLN. Realizacja celu była możliwa dzięki hojności naszych darczyńców, którym serdecznie dziękujemy, oraz otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80 000 PLN. Planowana dostawa pojazdu to koniec kwietnia 2017 roku.

Rozwijając formę mieszkalnictwa wspomaganego, chcielibyśmy zaś położyć większy nacisk na prowadzenie rehabilitacji społecznej osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, która polegałaby na ich usamodzielnianiu, kształtowaniu ogólnej zaradności, odpowiedzialności,  uczestnictwa w życiu społecznym, co pozwoli przygotować te osoby do samodzielnej egzystencji w przyszłości. Pragniemy podkreślić, iż myśląc o przygotowywaniu podopiecznych naszych placówek do samodzielnego zamieszkania, w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę osoby posiadające trudną sytuację rodzinną, dla których osiągnięcie samodzielności jest sprawą priorytetową. Proponowane przez nas rozwiązanie jest bardziej przyjazne dla osoby niepełnosprawnej oraz tańsze, niż umieszczenie jej w Domu Pomocy Społecznej.

W 2013 roku, z zasobów Gryfickiego TBS, pozyskaliśmy mieszkanie w  którym prowadzimy namiastkę mieszkalnictwa wspomaganego. Mieszkanie na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia, zamieszkują dwie nasze podopieczne – uczestniczki Warsztatu Terapii Zajęciowej, które solidarnie ponoszą koszty utrzymania mieszkania – najmu oraz mediów. Samodzielnie ponoszą również koszty zakupu wyżywienia, środków czystości itp. wydatków. Nad funkcjonowaniem podopiecznych zamieszkujących mieszkanie czuwa asystent z wieloletnim doświadczeniem w pracy  w opiece społecznej, dbając o pozyskiwanie pomocy socjalnej w formie dodatków mieszkaniowych, dopłat do obiadów, czuwa nad terminowością dokonywanych przez nie opłat, pomaga w zakupach oraz rozwiązywaniu bieżących problemów.

Zebrane w ramach kampanii środki finansowe pozwolą nam na pozyskanie kolejnego mieszkania i jego wyposażenie, tak aby stworzyć niezbędne warunki do zamieszkania dla kolejnych naszych podopiecznych, dla których własny kąt jest sprawą nieosiągalną.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryficach działa od 1993 roku, na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzy warunki do przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzi ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspiera ich rodziny. PSONI w Gryficach realizuje swoje cele poprzez zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, opieki, udziału w kulturze, rekreacji oraz integracji z otwartym środowiskiem. Stowarzyszenie wspiera w samodzielnym niezależnym życiu i pomaga w zabezpieczeniach socjalnych, ochronie i pomocy prawnej.

Podstawowymi formami działania PSONI w Gryficach są:

  •     Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) – przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w wieku 3 – 25 lat. Realizowany jest w nim obowiązek szkolny zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz prowadzona jest w stosunku do nich szeroko pojęta rehabilitacja. OREW to niepubliczna placówka oświatowa na prawach placówki publicznej dla 51 dzieci i młodzieży głębiej i głęboko upośledzonych umysłowo oraz z wieloraką niepełnosprawnością z terenu powiatu gryfickiego oraz gminy Resko.

  •     Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) – przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, w stosunku do których prowadzi się szeroki zakres działań mających na celu poprawę ich ogólnej sprawności, przygotowania do podjęcia pracy oraz normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Obecnie w WTZ przebywa 51 osób.

  •     Od trzech lat prowadzimy mieszkanie wspomagane dla dwóch naszych podopiecznych, które zamieszkują wspólnie prowadząc gospodarstwo domowe.


Organizujemy w ciągu roku szereg imprez o zasięgu nie tylko lokalnym ale także wojewódzkim. Główne wydarzeniem, którego jesteśmy organizatorem to Festiwal Słońca – Przegląd Teatrów Niepełnosprawnego Aktora. Biorą w nim udział niepełnosprawni aktorzy z organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. W imprezie udział bierze zazwyczaj około 150 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Organizujemy również corocznie w maju obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, imprezę z którą wychodzimy do społeczności lokalnej. Od czterech lat nasi podopieczni aktywnie uczestniczą w finałach WOŚP.

PSONI w Gryficach współpracuje blisko z partnerami z Niemiec, Litwy, Grecji i Węgier, biorąc udział w wielu wspólnych przedsięwzięciach. Ostatnim międzynarodowym projektem była 10 – dniowa wymiana młodzieży we wrześniu 2013 roku, w ramach projektu „JOIN ADVENTURE” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, której byliśmy organizatorem. W ramach projektu odbyły się różnorodne zajęcia warsztatowe, imprezy integracyjne połączone z promocją kraju z którego byli uczestnicy oraz wycieczki promujące Pomorze Zachodnie.
X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii